نام کاربری :
دامنــــــــه :
گــــذر واژه :
SSL Login
به اطلاع می رساند که با توجه به تغییر نرم افزار ایمیل دانشگاه، تمام حسابهای کاربری به جز دامنه mail.iust.ac.ir و cape.iust.ac.ir به سیستم جدید به آدرس http://email.iust.ac.ir منتقل شده است. در پی این انتقال، خدمات مرکز کامپیوتر (از جمله اینترنت) از طریق کلمه عبور ایمیل دانشگاهی قابل دسترس خواهد بود.
برای توضیحات بیشتر به این اطلاعیه مراجعه کنید